Wikisłownikarka:ShenMi MeiRen

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
pl Polski to mój język ojczysty...
en-4 I also happen to speak English at a near-native level.
de-2 Meine Deutschkenntnisse verbessern sich ständig – jetzt bin ich ein fortgeschrittener Deutschsprecher.
zh-1 我也说一点儿中国话,学了两年...
ja-1 私は少し日本語を勉強しました...
Słój 001.svg Przyznaję się też bez bicia, że jestem słoikiem.

清楚我们生活这个世界到底真实还是梦境。。。[edytuj]

Bawię się tu czasami, w nadziei, że całkiem chińskiego nie zapomnę...

Nowe HSK: poziom początkujący (500 słów)[edytuj]

Lp. Zapis Pinyin Zrobione
1. ài Silk_tick
2. 爱好 àihào Silk_tick
3. Silk_tick
4. 爸爸 / bàba / bà Silk_tick
5. ba Silk_tick
6. bái Silk_tick
7. 白天 báitiān Silk_tick
8. bǎi Silk_tick
9. bān Silk_tick
10. bàn Silk_tick
11. 半年 bànnián Silk_tick
12. 半天 bàntiān Silk_tick
13. bāng Silk_tick
14. 帮忙 bāngmáng Silk_tick
15. bāo Silk_tick
16. 包子 bāozi Silk_tick
17. bēi Silk_tick
18. 杯子 bēizi Silk_tick
19. běi Silk_tick
20. 北边 běibiān Silk_tick
21. 北京 běijīng Silk_tick
22. běn Silk_tick
23. 本子 běnzi Silk_tick
24. Silk_tick
25. bié Silk_tick
26. 别的 biéde Silk_tick
27. 别人 biérén Silk_tick
28. bìng Silk_tick
29. 病人 bìngrén Silk_tick
30. 不大 búdà Silk_tick
31. 不对 búduì Silk_tick
32. 不客气 búkèqì Silk_tick
33. 不用 búyòng Silk_tick
34. Silk_tick
35. cài Silk_tick
36. chá Silk_tick
37. chà Silk_tick
38. cháng Silk_tick
39. 常常 chángcháng Silk_tick
40. chàng Silk_tick
41. 唱歌 chànggē Silk_tick
42. chē Silk_tick
43. 车票 chēpiào Silk_tick
44. 车上 chēshàng Silk_tick
45. 车站 chēzhàn Silk_tick
46. chī Silk_tick
47. 吃饭 chīfàn Silk_tick
48. chū Silk_tick
49. 出来 chūlái Silk_tick
50. 出去 chūqù Silk_tick
51. 穿 chuān Silk_tick
52. chuáng Silk_tick
53. Silk_tick
54. cóng Silk_tick
55. cuò Silk_tick
56. Silk_tick
57. 打车 dǎchē Silk_tick
58. 打电话 dǎdiànhuà Silk_tick
59. 打开 dǎkāi Silk_tick
60. 打球 dǎqiú Silk_tick
61. Silk_tick
62. 大学 dàxué Silk_tick
63. 大学生 dàxuéshēng Silk_tick
64. dào Silk_tick
65. 得到 dédào Silk_tick
66. de Silk_tick
67. de Silk_tick
68. děng Silk_tick
69. Silk_tick
70. 地点 dìdiǎn Silk_tick
71. 地方 dìfang Silk_tick
72. 地上 dìshàng Silk_tick
73. 地图 dìtú Silk_tick
74. 弟弟 / dìdi / dì Silk_tick
75. Silk_tick
76. diǎn Silk_tick
77. diàn Silk_tick
78. 电话 diànhuà Silk_tick
79. 电脑 diànnǎo Silk_tick
80. 电视 diànshì Silk_tick
81. 电视机 diànshìjī Silk_tick
82. 电影 diànyǐng Silk_tick
83. 电影院 diànyǐngyuàn Silk_tick
84. dōng Silk_tick
85. 东边 dōngbiān Silk_tick
86. 东西 dōngxi Silk_tick
87. dòng Silk_tick
88. 动作 dòngzuò Silk_tick
89. dōu Silk_tick
90. Silk_tick
91. 读书 dú shū Silk_tick
92. duì Silk_tick
93. 对不起 duìbuqǐ Silk_tick
94. duō Silk_tick
95. 多少 duōshao Silk_tick
96. 饿 è Silk_tick
97. 儿子 érzi Silk_tick
98. èr Silk_tick
99. fàn Silk_tick
100. 饭店 fàndiàn Silk_tick
101. 房间 fángjiān Silk_tick
102. 房子 fángzi Silk_tick
103. fàng Silk_tick
104. 放假 fàngjià Silk_tick
105. 放学 fàngxué Silk_tick
106. fēi Silk_tick
107. 飞机 fēijī Silk_tick
108. 非常 fēicháng Silk_tick
109. fēn Silk_tick
110. fēng Silk_tick
111. gān
112. 干净 gānjìng
113. gàn
114. 干什么 gàn shén me
115. gāo
116. 高兴 gāoxìng
117. 告诉 gàosu
118. 哥哥 / 哥 gē ge / gē
119.
120.
121. gěi
122. gēn
123. 工人 gōngrén
124. 工作 gōngzuò
125. guān
126. 关上 guān shàng
127. guì
128. guó
129. 国家 guójiā
130. 国外 guó wài
131. guò
132. hái
133. 还是 háishi
134. 还有 hái yǒu
135. 孩子 háizi
136. 汉语 hànyǔ
137. 汉字 hàn zì
138. hǎo
139. 好吃 hǎochī
140. 好看 hǎo kàn
141. 好听 hǎo tīng
142. 好玩儿 hǎo wánr
143. hào
144.
145.
146. hěn
147. hòu
148. 后边 hòu biān
149. 后天 hòu tiān
150. huā
151. huà
152. huài
153. huán
154. huí
155. 回答 huídá
156. 回到 huí dào
157. 回家 huí jiā
158. 回来 huí lái
159. 回去 huí qù
160. huì
161. 火车 huǒ chē
162. 机场 jīchǎng
163. 机票 jī piào
164. 鸡蛋 jīdàn
165.
166.
167. 记得 jìdé
168. 记住 jì zhù
169. jiā
170. 家里 jiā lǐ
171. 家人 jiā rén
172. jiān
173. jiàn
174. 见面 jiànmiàn
175. jiāo
176. jiào
177. 教学楼 jiào xué lóu
178. 姐姐 / jiě jie / jiě
179. 介绍 jièshào
180. 今年 jīn nián
181. 今天 jīntiān
182. jìn
183. 进来 jìn lái
184. 进去 jìn qù
185. jiǔ
186. jiù
187. 觉得 juéde
188. kāi
189. 开车 kāi chē
190. 开会 kāi huì
191. 开玩笑 kāiwánxiào
192. kàn
193. 看病 kàn bìng
194. 看到 kàn dào
195. 看见 kànjiàn
196. kǎo
197. 考试 kǎoshì
198.
199.
200. 课本 kè běn
201. 课文 kè wén
202. kǒu
203. kuài
204. kuài
205. lái
206. 来到 lái dào
207. lǎo
208. 老人 lǎo rén
209. 老师 lǎoshī
210. le
211. lèi
212. lěng
213.
214. 里边 lǐ biān
215. liǎng
216. / líng / líng
217. liù
218. lóu
219. 楼上 lóu shàng
220. 楼下 lóu xià
221.
222. 路口 lù kǒu
223. 路上 lù shàng
224. 妈妈 / mā ma / mā
225. 马路 mǎ lù
226. 马上 mǎshàng
227. ma
228. mǎi
229. màn
230. máng
231. máo
232. méi
233. 没关系 méiguānxi
234. 没什么 méi shén me
235. 没事儿 méi shìr
236. 没有 méi yǒu
237. 妹妹 / mèi mei / mèi
238. mén
239. 门口 mén kǒu
240. 门票 mén piào
241. men
242. 米饭 mǐfàn
243. 面包 miànbāo
244. 面条儿 miàn tiáor
245. 名字 míngzi
246. 明白 míngbai
247. 明年 míng nián
248. 明天 míngtiān
249.
250.
251. 哪里 nǎ lǐ
252. 哪儿 nǎr
253. 哪些 nǎ xiē
254.
255. 那边 nà biān
256. 那里 nà lǐ
257. 那儿 nàr
258. 那些 nà xiē
259. nǎi
260. 奶奶 nǎinai
261. nán
262. 男孩儿 nán háir
263. 男朋友 nán péng yǒu
264. 男人 nán ren
265. 男生 nán shēng
266. nán
267. 南边 nán biān
268. nán
269. ne
270. néng
271.
272. 你们 nǐ men
273. nián
274. nín
275. 牛奶 niúnǎi
276.
277. 女儿 nǚ’ér
278. 女孩儿 nǚ háir
279. 女朋友 nǚ péng yǒu
280. 女人 nǚ ren
281. 女生 nǚ shēng
282. 旁边 pángbiān
283. pǎo
284. 朋友 péngyou
285. piào
286.
287.
288. 起床 qǐchuáng
289. 起来 qǐlái
290. 汽车 qì chē
291. qián
292. 前边 qián biān
293. 前天 qián tiān
294. qián
295. 钱包 qián bāo
296. qǐng
297. 请假 qǐngjià
298. 请进 qǐng jìn
299. 请问 qǐng wèn
300. 请坐 qǐng zuò
301. qiú
302.
303. 去年 qùnián
304.
305. rén
306. 认识 rènshi
307. 认真 rènzhēn
308.
309. 日期 rìqī
310. ròu
311. sān
312. shān
313. 商场 shāng chǎng
314. 商店 shāngdiàn
315. shàng
316. 上班 shàngbān
317. 上边 shàng biān
318. 上车 shàng chē
319. 上次 shàng cì
320. 上课 shàng kè
321. 上网 shàngwǎng
322. 上午 shàngwǔ
323. 上学 shàng xué
324. shǎo
325. shéi
326. 身上 shēn shàng
327. 身体 shēntǐ
328. 什么 shénme
329. 生病 shēngbìng
330. 生气 shēngqì
331. 生日 shēngrì
332. shí
333. 时候 shíhou
334. 时间 shíjiān
335. shì
336. shì
337. shì
338. 是不是 shì bú shì
339. shǒu
340. 手机 shǒujī
341. shū
342. 书包 shū bāo
343. 书店 shū diàn
344. shù
345. shuǐ
346. 水果 shuǐguǒ
347. shuì
348. 睡觉 shuìjiào
349. shuō
350. 说话 shuōhuà
351.
352. sòng
353. suì
354.
355. 他们 tā men
356.
357. 她们 tā men
358. tài
359. tiān
360. 天气 tiānqì
361. tīng
362. 听到 tīng dào
363. 听见 tīng jiàn
364. 听写 tīng xiě
365. 同学 tóngxué
366. 图书馆 túshūguǎn
367. wài
368. 外边 wài biān
369. 外国 wài guó
370. 外语 wài yǔ
371. 玩儿 wánr
372. wǎn
373. 晚饭 wǎn fàn
374. 晚上 wǎnshang
375. 网上 wǎng shàng
376. 网友 wǎng yǒu
377. wàng
378. 忘记 wàngjì
379. wèn
380.
381. 我们 wǒmen
382.
383. 午饭 wǔ fàn
384. 西
385. 西边 xī biān
386.
387. 洗手间 xǐshǒujiān
388. 喜欢 xǐhuan
389. xià
390. 下班 xià bān
391. 下边 xià biān
392. 下车 xià chē
393. 下次 xià cì
394. 下课 xià kè
395. 下午 xiàwǔ
396. 下雨 xiàyǔ
397. xiān
398. 先生 xiānsheng
399. 现在 xiànzài
400. xiǎng
401. xiǎo
402. 小孩儿 xiǎo háir
403. 小姐 xiǎojiě
404. 小朋友 xiǎo péng yǒu
405. 小时 xiǎoshí
406. 小学 xiǎo xué
407. 小学生 xiǎo xué shēng
408. xiào
409. xiě
410. 谢谢 xièxie
411. xīn
412. 新年 xīn nián
413. 星期 xīngqī
414. 星期日 xīng qī rì
415. 星期天 xīng qī tiān
416. xíng
417. 休息 xiūxi
418. xué
419. 学生 xuésheng
420. 学习 xuéxí
421. 学校 xuéxiào
422. 学院 xué yuàn
423. yào
424. 爷爷 yéye
425.
426.
427.
428. 衣服 yīfu
429. 医生 yīshēng
430. 医院 yīyuàn
431. 一半 yí bàn
432. 一会儿 yíhuìr
433. 一块儿 yí kuàir
434. 一下儿 yí xiàr
435. 一样 yíyàng
436. 一边 yìbiān
437. 一点儿 yīdiǎnr
438. 一起 yìqǐ
439. 一些 yì xiē
440. yòng
441. yǒu
442. 有的 yǒu de
443. 有名 yǒumíng
444. 有时候 / 有时 yǒu shí hòu / yǒu shí
445. 有(一)些 yǒu ( yì ) xiē
446. 有用 yǒu yòng
447. yòu
448. 右边 yòubian
449.
450. yuán
451. yuǎn
452. yuè
453. zài
454. 再见 zàijiàn
455. zài
456. 在家 zài jiā
457. zǎo
458. 早饭 zǎo fàn
459. 早上 zǎoshang
460. 怎么 zěnme
461. zhàn
462. zhǎo
463. 找到 zhǎo dào
464. zhè
465. 这边 zhè biān
466. 这里 zhè lǐ
467. 这儿 zhèr
468. 这些 zhè xiē
469. zhe
470. zhēn
471. 真的 zhēn de
472. zhèng
473. 正在 zhèngzài
474. 知道 zhīdào
475. 知识 zhīshi
476. zhōng
477. 中国 zhōngguó
478. 中间 zhōngjiān
479. 中文 zhōngwén
480. 中午 zhōngwǔ
481. 中学 zhōng xué
482. 中学生 zhōng xué shēng
483. zhòng
484. 重要 zhòngyào
485. zhù
486. 准备 zhǔnbèi
487. 桌子 zhuōzi
488.
489. zi
490. zǒu
491. 走路 zǒu lù
492. zuì
493. 最好 zuìhǎo
494. 最后 zuìhòu
495. 昨天 zuótiān
496. zuǒ
497. 左边 zuǒbian
498. zuò
499. 坐下 zuò xià
500. zuò