Indeks:Angielski - Technika

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
angielski a-z polski a-z
assembly stress naprężenie montażowe n
abac nomogram
abacus liczydło, płyta głowicowa kolumny
abamurus kontrforsa, przypora
abatement osłabienie n, wióry
abatvoix reflektor akustyczny
aberration aberracja
ablation ablacja
able to sea zdolny do rejsu
abluent środek zmywający
abnormality nieprawidłowość
A-bomb bomba atomowa
above-ground nadziemny
above sea level nad poziomem morza
abradant ścierniwo n
abrasion hardness odporność na ścieranie
abrasive ścierniwo n
abrasive brick osełka
abrasive paper papier ścierny
abreuvoir spoina
abrupt p-n junction skokowe złącze p-n n
ABS (anti-block system) układ przeciwpoślizgowy
absolute ceiling pułap teoretyczny
absolute zero zero bezwzględne n
absorbability nasiąkliwość
absorbance absorbancja
absorber amortyzator, tłumik
absorption absorpcja, pochłanianie
AC (alternating current) prąd zmienny (przemienny)
accelerating chamber komora przyspieszająca
acceleration przyspieszenie n
acceleration of gravity przyspieszenie ziemskie n
access door właz
access hatch właz
access opening właz
access time czas dostępu
accommodation przystosowanie n, akomodacja
accordion door drzwi harmonijkowe
accretion przyrost
accumulation akumulacja
accumulator akumulator, zasobnik
energy accumulator akumulator energii
steam accumulator akumulator pary
accuracy dokładność
accuracy class klasa dokładności
accuracy of measurement dokładność pomiaru
accuracy of reading dokładność odczytu
AC generator alternator
acid brittleness choroba wodorowa, kruchość wodorowa
acid resistance kwasoodporność
acoustic feedback akustyczne sprzężenie zwrotne
acoustic admittance admitancja akustyczna
acoustic baffle ekran akustyczny
activated carbon węgiel aktywny
active carbon węgiel aktywny
active flank powierzchnia czynna
actual value wartość rzeczywista
adapter złączka rurowa, łącznik
adaptive metallurgy metaloznawstwo n
added metal spoiwo
adding machine sumator
address adres
address constant stała adresowa
address field pole adresu
address pointer wskaźnik adresu
address register rejestr adresów, rejestr adresowy
address space przestrzeń adresowa
address stack stos adresowy
address track ścieżka adresu
A-derrick żuraw masztowy
adhesion przyleganie
adhesive klej, spoiwo
adiabate adiabata
adiabatic change przemiana adiabatyczna
adiabatic process proces adiabatyczny
adit sztolnia
adit mouth ujście sztolni
adjustable nastawny
adjustable spanner klucz nastawny
adjusting cotter klin regulujący
adjusting nut nakrętka regulująca
adjusting screw śruba regulująca
admission wlot, zasilanie
admixture domieszka
adobe cegła niewypalona, glina tłusta
adsorbate adsorbat
adsorbed phase faza zaadsorbowana
adsorbent adsorbent
adsorber adsorber, aparat adsorpcyjny
adsorption adsorpcja, sorpcja powierzchniowa
activated adsorption adsorpcja aktywowana
chemical adsorption adsorpcja chemiczna
dissociative adsorption dysocjacyjna
exchange adsorption adsorpcja wymienna
monolayer adsorption adsorpcja jednocząsteczkowa
multilayer adsorption adsorpcja wielocząsteczkowa
physical adsorption adsorpcja fizyczna
selective adsorption adsorpcja selektywna
adsorptivity adsorpcyjność
advancement of reaction postęp reakcji
advection napływ (adwekcja)
aeration napowietrzanie
aerial antena
aerial cable kabel nadziemny
aerial mast maszt antenowy
aerial terminal przyłącze antenowe
aerodrome lotnisko
aerodrome beacon radiolatarnia lotniskowa
aerodynamic lift siła nośna
aerodynamics aerodynamika
aeroelasticity aerosprężystość
aerofilter aerofiltr
aerofoil aerodynamika płat
aerofoil area pole powierzchni płata
aerofoil border of attack aerodynamika obrzeże natarcia
aerofoil outline obrys płata, zarys płata
aerogel earożel
aerogenerator prądnica napędzana silnikiem wiatrowym
aerologation meteonawigacja
aerology aerologia
aeronautics lotnictwo
aeroplane samolot
aerosol aerozol, gazozol
affluent dopływ rzeki
afloat pływający
after-bake dotwardzenie, utwardzenie ostateczne
after-bridge pomost rufowy
afterburner dopalacz
after-draught zanurzenie rufowe
after-firing samozapłon
aftergases gazy odstrzałowe
after-tack przlepność
agglomerating capacity spiekalność
agglomerating plant spiekalnia
agglomeration scalanie, zbrylanie
agglutination zlepianie
aggradate mud namuł
aggradation agradacja, namulisko
aging starzenie się
agitator mieszadło, mieszalnik
agricultural machinery maszyny rolnicze
agricultural science agrotechnika
agriculture rolnictwo
agrimotor ciągnik rolniczy
aid pomoc
alligator wrench klucz widełkowy
air powietrze
ambient air powietrze otaczające
air adit sztolnia powietrzna
air admission napowietrzanie
air barrage tama wentylacyjna
air blast chiller chłodziarka podmuchowa
air blower dmuchawa powietrzna
airborne contamination skażenie powietrza
air-brake hose wąż hamulcowy
air-brake hose coupling główka sprzęgu hamulcowego
air-brush aerograf
air cleaner oczyszczacz powietrza
air compressor sprężarka powietrza
air conditioner klimatyzator
air conditioning klimatyzacja
air conveyor poczta pneumatyczna
air-cooled chłodzony powietrzem
aircraft carrier lotniskowiec
air cushion poduszka powietrzna
air cushion vehicle poduszkowiec
airdraulic pneumatyczno-hydrauliczny
air ejector odsysacz powietrzny
air grate kratka wentylacyjna
air gun wiatrówka
air hammer młot pneumatyczny
air-heater podgrzewacz powietrza
air hoist dźwignik pneumatyczny
air nozzle dysza powietrzna
air-operated pneumatyczny
air refining świerzenie metalu
air-release odpowietrznik
air rifle wiatrówka
airscrew śmigło
airscrew area powierzchnia śmigieł (całkowita)
airscrew blade łopata śmigła
airscrew blade angle kąt nachylenia powierzchni łopat śmigieł
airscrew circle okrąg śmigła
airscrew disk tarcza śmigła
airscrew pitch skok śmigła
airscrew power użyteczna moc śmigła
airscrew propulsion napęd śmigłowy
air-shed -hangar
airship sterowiec
air-speed indicator prędkościomierz, szybkościomierz
air-tight hermetyczny, powietrznoszczelny
air vitiation zanieczyszczenie powietrza
airworthy zdolny do lotu, zdatny do lotu
AK steel stal uspokojona aluminium
ALAP (as low as possible) najniższy możliwy
alarm alarm
alarm system instalacja alarmowa
alcohol alkohol
absolute alcohol alkohol absolutny
anhydrous alcohol alkohol bezwodny
ethyl alcohol alkohol etylowy, etanol
methyl alcohol alkohol metylowy, metanol
rectified alcohol alkohol rektyfikowany
alkaline alkaliczny
alkalinity alkaliczność
alkylation alkilowanie
alkynes alkiny
allotropic allotropowy
allotropy allotropia
aluminium aluminiowy, glin
aluminium coating powłoka aluminiowa
aluminium foil folia aluminiowa
amine amina
ammeter amperomierz
ammonia amoniak
amorphous bezpostaciowy
amortization amortyzacja
amortization charges koszty amortyzacji
amount stopień, ilość
amount of deformation stopień odkształcenia
amount of penetration głębokość wtopienia
amount of substance ilość substancji
amount of work nakład pracy
amount of work-hardening stopień umocnienia
ampere -amper
amperage obciążenie w amperach, amperaż
ampere-hour amperogodzina
ampere-hour capacity pojemność amperogodzinowa
ampere-hour efficiency elektrochemiczny współczynnik sprawności
ampere-hour meter licznik amperogodzinowy
amphibious vehicle amfibia
amphiprotic amfoteryczny
amphoteric amfoteryczny
amplification wzmocnienie
amplification factor współczynnik wzmocnienia
amplifier wzmacniacz
amplitude amplituda
analog to digital converter (adc) przetwornik analogowo-cyfrowy (ac)
anergy anergia
angle kąt
acute angle kąt ostry
addendum angle kąt głowy zęba
adjacent angle kąt przyległy
angle of approach kąt podejścia, kąt wejścia
angle of attack kąt natarcia
angle of bevel kąt ukosowania
angle of bite kąt chwytu
angle of capillarity hydrol. kąt przylegania, kąt zetknięcia
angle of climb kąt wznoszenia
angle of contact kąt opasania, hydrol. kąt przylegania
angle of coverage fotografia kąt pokrycia, fotograficzny kąt polowy
angle of departure kąt wylotu
angle of depression kąt pochylenia
angle of elevation kąt wzniesienia
angle of reflection kąt odbicia
angle of refraction kąt załamania światła
angle of site kąt położenia
contiguous angle kąt przyległy
incidence angle kąt padania
obtuse angle kąt rozwarty
plane angle kąt płaski
rake kąt pochylenia
right angle kąt prosty
anion anion
anode anoda
antiaircraft przeciwlotniczy
apparatus aparat
absorption apparatus absorber, aparat absorpcyjny
adsorption apparatus adsorber, aparat adsorpcyjny
distilling apparatus destylator, aparat destylacyjny
Abel flash-point apparatus aparat Abel-Penskyego
atmosphere atmosfera
standard atmosphere atmosfera fizyczna
technical atmosphere atmosfera techniczna
atom atom
autoclave autoklaw, reaktor ciśnieniowy
automatic automatyczny
automation automatyzacja
azeotrope azeotrop
babble mamrotanie
biplane dwupłatowiec
bus szyna, magistrala
address bus szyna adresowa
buzzer brzęczyk, syrena
alarm buzzer syrena alarmowa
CAD (computer-aided design) projektowanie wspomagane komputerowo
calorie kaloria
CEMF (counter electromotive force) siła przeciwelektromotoryczna
coefficient współczynnik
absorption coefficient współczynnik absorpcji
advance coefficient współczynnik posuwu śmigła
column kolumna
alcohol column kolumna rektyfikacyjna
condenser skraplacz
air-cooled condenser skraplacz chłodzony powietrzem
cooler chłodnica
air cooler chłodnica powietrzna
counter voltage siła przeciwelektromotoryczna
crossing skrzyżowanie
above crossing skrzyżowanie wilopoziomowe
crusher kruszarka
ball crusher kruszarka kołowa
cone crusher kruszarka stożkowa
disc crusher kruszarka tarczowa
double-roll crusher kruszarka dwówalcowa
four-roll crusher kruszarka czterowalcowa
hammer crusher kruszarka młotkowa
jew crusher kruszarka szczękowa
pan crusher kruszarka kołowa
single-roll crusher kruszarka jednowalcowa
crystallizer krystalizator
agitated crystallizer krystalizator z mieszadłem
CSTR (continuous stirred tank reactor) reaktor przepływowy zbiornikowy z mieszaniem
current prąd
action current prąd czynnościowy
active current prąd czynny
alternating current prąd zmienny
electric current prąd elektryczny
cycle cykl, obieg, proces cykliczny, rower
afterburning cycle obieg z dopalaniem
air cycle obieg powietrzny
air-standard cycle obieg powietrzny
deviation odchylenie
flare pochodnia
average deviation odchylenie średnie
diode dioda
diopter dioptria
draught zanurzenie
flue gas gaz spalinowy
feed water woda zasilająca
efficiency sprawność
actual efficiency sprawność całkowita
adiabatic efficiency sprawność adiabatyczna
electric charge ładunek elektryczny
electric circuit obwód elektryczny
electric current prąd elektryczny
energy energia
activation energy energia aktywacji
effciency sprawność
air-standard effciency sprawność obiegu powietrznego
engineering inżynieria
aeronautical engineering inżynieria lotnicza
agricultural engineering mechanizacja rolnictwa
chemical engineering inżynieria chemiczna
electrical engineering inżynieria elektryczna
s engineering inżynieria materiałowa
mechanical engineering inżynieria mechaniczna
software engineering inżynieria oprogramowania
error błąd
absolute error błąd bezwzględny
accidential error błąd przypadkowy
accumulated error błąd sumaryczny
accumulative pitch error całkowity błąd podziałki
admissible error błąd dopuszczalny
factor współczynnik
air excess factor współczynnik nadmiaru powietrza
filter filtr
fluid package pakiet termodynamiczny płynu, moduł obliczeniowy termodynamiki płynu
air filter filtr powietrza
flip-flop przerzutnik
a-c coupled flip-flop przerzutnik o sprzężeniu pojemnościowym
force siła
adhesive force siła przylegania (adhezji)
active force siła czynna
attractive force siła przyciągania
aerodynamic force siła aerodynamiczna
bending force siła gnąca
centrifugal force siła odśrodkowa
centripetal force siła dośrodkowa
cohesive force siła spójności
counter electromotive force siła przeciwelektromotoryczna
cross-wind force napór boczny
driving force siła napędowa
force of blow siła podmuchu
force of friction siła tarcia
force of gravity siła ciążenia (grawitacji)
force of impact siła uderzenia
force of resistance siła oporu
force of wind siła wiatru
friction force siła tarcia
hydrodynamic force siła hydrodynamiczna
inertial force siła bezwładności
labour force siła robocza
occlusal force siła zwarcia
recoil force siła odrzutu
repulsion force siła odpychania
resisting force siła oporu
resultant force siła wypadkowa
shearing force siła ścinająca
tensile force siła napięcia
torsional force siła skręcająca
transverse force siła skręcająca
wind force siła wiatru
fuel paliwo
aircraft fuel paliwo lotnicze
fuse bezpiecznik
alarm-type fuse bezpiecznik z sygnalizacją
gas gaz, amer. benzyna
actual gas gaz rzeczywisty
aerated gas gaz powietrzny
air producer gas gaz generatorowy
glass szkło
amber glass szkło brunatne
heat ciepło
heat exchanger wymiennik ciepła
height wysokość
absolute height wysokość bezwzględna
humidity wilgotność
absolute humidity wilgotność bezwzględna
kintetics kinetyka
lift siła nośna
dynamic lift dynamiczna siła nośna
gross lift całkowita siła nośna
residual lift resztkowa siła nośna
specific lift właściwa siła nośna
static lift statyczna siła nośna
manometer manometr, ciśnieniomierz
monoplane jednopłatowiec
mast maszt
after mast maszt tylny
plan plan
accommodation plan układ pomieszczeń
pomp pompa
boiler feed-pomp pompa alimentacyjna
force pomp pompa tłocząca
gear pomp pompa zębata
heat pomp pompa ciepła
impeller pomp pompa wirowa
lifting pomp pompa ssąca
metering pomp pompa dozująca
suction and force pomp pompa ssąco-tłocząca
suction pomp pompa ssąca
turbo-driven pomp pompa o napędzie turbinowym
vacuum pomp pompa próżniowa
power moc
active power moc czynna
actual power moc rzeczywista
gripping power siła zacisku
pressure ciśnienie
absolute pressure ciśnienie bezwzględne
air pressure ciśnienie atmosferyczne
alarm pressure ciśnienie alarmowe
pump pompa
air-lift pump powietrzny podnośnik cieczy
air pump pompa próżniowa
reactor reaktor
batch reactor reaktor okresowy
continuous reactor reaktor przepływowy
stirred reactor reactor z mieszaniem
tank reactor reaktor zbiornikowy
tube reactor reaktor rurowy
recuperator rekuperator, odzysknica ciepła, wojsk. powrotnik
air recuperator rekuperator powietrzny
refractometer refraktometr
Abbe refractometer refraktometr Abbego
resistance opór, rezystancja
air resistance opór powietrza
resistor opornik, rezystor
ballast resistor opornik regulacyjny
carbon resistor opornik węglowy
cermet resistor opornik ceramiczno-metalowy
decade resistor opornik dekadowy
load resistor opornik obciążający
rule reguła
Abeggs rule reguła oktetu
saw piła
buzz saw piła tarczowa
screw śruba, wkręt
cross-head screw śruba z nacięciem krzyżykowym
cross-point screw śruba z nacięciem krzyżykowym
screw with button head śruba z łbem nitowym płaskim
screw with countersunk head śruba z łbem stożkowo-płaskim
screw with dome head śruba z łbem nitowym płaskim
screw with flat head śruba z łbem stożkowo-płaskim
screw with oval head śruba z łbem stożkowo-soczewkowym
screw with pan head śruba z łbem walcowym
screw with raised head śruba z łbem stożkowo-soczewkowym
screw with round head śruba z łbem półokrągłym
screw with truss head śruba z łbem grzybkowym
slotted screw śruba z pojedynczym nacięciem
star-shaped screw śruba z nacięciem gwiazdkowym, (Torx)
wood screw wkręt do drewna
separation klasyfikacja, rozdział
air separation klasyfikacja pneumatyczna
separator klasyfikator, separator, oddzielacz, przekładka, rozpórka
air separator klasyfikator pneumatyczny
steel stal
aluminium steel stal aluminiowa
suspension zawieszenie
air suspension zawieszenie pneumatyczne
temperature temperatura
absolute temperature temperatura bezwzględna
ambient temperature temperatura otoczenia
thread gwint śruby
transformer transformator
air-core transformer transformator powietrzny
triplane trójpłatowiec
turbine turbina
air turbine turbina powietrzna, wiatrowa
vacuum tube lampa próżniowa
valve masz. zawór, anat. zastawka, elektron. lampa elektronowa
admission valve zawór wlotowy
air inlet valve zawór wlotowy powietrza
air valve zawór powietrzny
velocity prędkość
advance velocity prędkość postępowa
angular velocity prędkość kątowa
vice, jaw szczęka imadła
vice clamp
air vice imadło pneumatyczne
washer masz. podkładka, płuczka, przemywacz, włók. pralnica, pralka
air washer płuczka powietrzna
water woda
ammonia water woda amoniakalna
welding spawanie
air-acetylene welding spawanie acetylenowo-powietrzne
aluminothermic welding spawanie termitowe

Zobacz też[edytuj]