Indeks:Angielski - Matematyka

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
polski a-z angielski a-z
nomogram abac
odciętych abscissa, axis of abscissae
wyraz wolny wyrażenia absolute term in an expression
wartość bezwzględna absolute value
osiągalna liczba kardynalna accessible cardinal
dokładność accuracy
z dokładnością do n. miejsca po przecinku accurate to n-th decimal place
punkt izolowany acnode
dodawanie addition
algebra algebra
algebra abstrakcyjna abstract algebra
algebra liniowa linear algebra
algorytm algorithm
analiza analysis
kąt angle
kąt ostry acute angle
kąt położenia angle of site
kąt przyległy contiguous angle
kąt rozwarty obtuse angle
kąt płaski plane angle
kąt prosty right angle
arytmetyka arithmetic
axis
oś symetrii axis of symmetry
kategoria category
kategoria abelowa abelian category
koło circle
kombinatoryka combinatorics
stała constant
ciągłość continuity
ciągłość bezwzględna absolute continuity
zbieżność convergence
zbieżność bezwzględna absolute convergence
układ współrzędnych coordinate system
kartezjański układ współrzędnych Cartesian coordinate system
cosecans cosecant
cosinus cosine
cotangens cotangent
krzywa curve
pochodna derivative
wyznacznik determinant
przekątna diameter
równanie różniczkowe differential equation
dzielenie division
dziedzina domain
wartość własna eigenvalue
wektor własny eigenvector
równanie equation
równanie całkowe integral equation
dzielnik factor
najmniejszy wspólny mianownik least common denominator
wzór formula
fraktal fractal
ułamek fraction
funkcja function
funkcja Bessela Bessel function
funkcja beta beta function
funkcja ciągła continuous function
funkcja sześcienna cubic function
funkcja elementarna elementary function
funkcja wykładnicza, funkcja ekspotencjalna, eksponens exponential function
funkcja gamma gamma function
funkcja hiperboliczna hyperbolic function
funkcja liniowa linear function
funkcja okresowa periodic function
funkcja potęgowa power function
funkcja kwadratowa quadratic function
funkcja specjalna special function
funkcja trygonometryczna trigonometric function
figura geometryczna geometric shape
geometria geometry
grupa group
grupa abelowa abelian group
Hamiltonian Hamiltonian
poziomo horizontally
nierówność inequality
nieskończenie mały infinitesimal
całka integral
całkowanie integration
całkowanie przez części integration by parts
całkowanie przez podstawienie integration by substitution
postać iloczynowa intercept form
długość length
całkowanie numeryczne numerical integration
granica limit
linia line
rozmiary magnitude
indukcja matematyczna mathematical induction
matematyka mathematics
matematyka stosowana applied mathematics
macierz matrix
macierz diagonalna diagonal matrix
macierz hermitowska Hermitian matrix
macierz jednostkowa identity matrix, unit matrix
macierz odwracalna invertible matrix
macierz odwrotna inverse matrix
macierz ortogonalna orthogonal matrix
macierz kwadratowa square matrix
macierz trójkątna triangular matrix
mnożenie multiplication
jednomian monomial
liczba number
liczba zespolona complex number
liczba parzysta even number
liczba urojona imaginary number
liczba całkowita integer number
liczba naturalna natural number
liczba nieparzysta odd number
liczba pierwsza prime number
liczba wymierna rational number
liczba rzeczywista real number
teoria liczb number theory
analiza numeryczna numerical analysis
rzędnych ordinate, axis of ordinates
równoległy parallel
prostopadły perpendicular
płaszczyzna plane
punkt point
punkt skupienia accumulation point
jednomian monomial
dwumian binomial
wielomian polynomial
iloczyn, produkt product
iloczyn wektorowy cross product
iloczyn skalarny dot product
dowód proof
dowód nie wprost proof by contradiction
twierdzenie Pitagorasa Pythagorean theorem
promień radius
przedział interval
czworokąt quadrilateral
szereg potęgowy power series
retrakt retract
retrakt absolutny otoczeniowy absolute neigbourhood retract
pierwiastek root
reguła rule
reguła de l'Hospitala l'Hospital rule
secans secant
szereg series
szereg zbieżny bezwzględnie absolutely summable series
zbiór set
zbiór pusty empty set
zbiór rozmyty fuzzy set
zbiór otwarty open set
teoria mnogości set theory
sinus sine
współczynnik kierunkowy slope
rozwiązanie solution
kwadrat square
podzbiór subset
odejmowanie subtraction
tangens tangent
tensor tensor
trapez (bryt.) trapezium, (amer.) trapezoid
trójkąt triangle
trójkąt równoboczny equilateral triangle
trójkąt równoramienny isosceles triangle
trygonometria trigonometry
zmienna variable
zmienna losowa random variable
wektor vector
wierzchołek vertex
postać kanoniczna vertex form
pionowo vertically
miejsce zerowe x-intercept
wartość w zerze y-intercept