Indeks:Hiszpański - Matematyka

Z Wikisłownika – wolnego, wielojęzycznego słownika
Skocz do: nawigacja, szukaj
polski a-z hiszpański a-z
aksjomat axioma m
algebra álgebra f
algebra abstrakcyjna álgebra f abstracta
algebra liniowa álgebra f lineal
algorytm algoritmo m
analiza análisis m
analiza numeryczna análisis m numérico
apotema apotema f
aproksymacja aproximación f
arcus cosinus arcocoseno m
arcus sinus arcoseno m
arcus tangens arcotangente f
arytmetyka aritmética f
asymptota asíntota f
asymptota pionowa asíntota f vertical
asymptota pochyła asíntota f oblicua
asymptota pozioma asíntota f horizontal
atraktor atractor m
barycentrum baricentro m
baza przestrzeni liniowej base f
bijekcja biyección f
bryła geometryczna sólido m
bryła obrotowa superficie de revolución f
całka integral f
całka krzywoliniowa integral de línea f
całka nieoznaczona integral indefinida f
całka oznaczona integral definida f
całka podwójna integral doble f
całka potrójna integral triple f
całka powierzchniowa integral de superficie f
całka wielokrotna integral múltiple f
całkowanie integración f
całkowanie numeryczne integración f numérica
całkowanie przez części integración f por partes
całkowanie przez podstawienie integración f por cambio de variable
ciąg liczbowy sucesión f numérica
ciągłość funkcji continuidad f
cięciwa cuerda f
cosecans cosecante f
cosinus coseno m
cosinus hiperboliczny coseno m hiperbólico
cotangens cotangente f
cykl ciclo m
cykloida cicloide f
część rzeczywista liczby zespolonej parte real f
część urojona liczby zespolonej parte imaginaria f
czworokąt cuadrilátero m
czworościan foremny, tetraedr tetraedro m
deltoid deltoide m
diagonalizacja macierzy diagonalización f
długość longitud f
dodawanie suma f, adición f
dokładność exactitud f, precisión f
dowód demostración f
dwudziestościan foremny, ikosaedr icosaedro m
dwumian binomio m
dwunastokąt, dwunastobok dodecágono m
dwunastościan foremny, dodekaedr dodecaedro m
dwusieczna kąta bisectriz f
dywergencja divergencia f
dziedzina funkcji dominio m
dzielenie división f
dzielna dividendo m
dzielnik divisor m
dziesięciokąt, dziesięciobok decágono m
dziewięciokąt, dziewięciobok eneágono m
ekstrema funkcji extremos m lm de una función
ekstrema absolutne extremos m lm abolutos
ekstrema warunkowe extremos m lm relativos
element macierzy elemento m de una matriz
elipsa elipse f
elipsoida elipsoide m
faktoryzacja, rozkład na czynniki factorización f
figura geometryczna figura f geométrica
foremny regular
fraktal fractal m
funkcja función f
funkcja Bessela función de Bessel f
funkcja beta función beta f
funkcja ciągła función continua f
funkcja elementarna función elemental f
funkcja gamma función gamma f
funkcja harmoniczna función armónica f
funkcja hiperboliczna función hiperbólica f
funkcja jednej zmiennej función de una variable f
funkcja kwadratowa función cuadrática f
funkcja liniowa función lineal f
funkcja malejąca función f decreciente
funkcja monotoniczna función monótona f
funkcja nieparzysta función impar f
funkcja odwrotna función inversa f
funkcja okresowa función periódica f
funkcja parzysta función par f
funkcja pierwotna función primitiva f, primitiva f
funkcja potęgowa función potencial f
funkcja rosnąca función f creciente
funkcja rozkładu función de distribución f
funkcja różnowartościowa f función inyectiva f
funkcja sześcienna función cúbica f
funkcja stała función constante f
funkcja trygonometryczna función trigonométrica f
funkcja wielomianowa función polinómica f
funkcja wielu zmiennych función de varias variables f
funkcja wklęsła función cóncava f
funkcja wykładnicza función exponencial f
funkcja wypukła función convexa f
geometria geometría f
geometria eliptyczna geometría elíptica f
geometria euklidesowa geometría euclídea f, geometría euclidiana f
geometria hiperboliczna geometría hiperbólica f
geometria nieeuklidesowa geometría no euclídea f, geometría no euclidiana f
geometria sferyczna geometría esférica f
gradient gradiente m
graf grafo m
graniastosłup prisma m
granica límite m
grupa grupo m
grupa abelowa grupo abeliano m
hamiltonian hamiltoniano m
hiperbola hipérbola f
hiperboloida hiperboloide m
iloczyn, produkt producto m
iloczyn nieskończony productorio m
iloczyn skalarny producto escalar m
iloczyn tensorowy producto tensorial m
iloczyn wektorowy producto vectorial m
iloraz cociente m
indukcja matematyczna inducción f
jednokładność homotecia f
jednomian monomio m
jednostka urojona unidad imaginaria f
kategoria categoría f
kąt ángulo m
kąt bryłowy ángulo sólido m
kąt ostry ángulo agudo m
kąt płaski ángulo plano m
kąt przeciwległy ángulo opuesto m
kąt prosty ángulo recto m
kąt przyległy ángulo contiguo m
kąt rozwarty ángulo obtuso m
kierownica directriz f
kolumna macierzy columna f
koło círculo m
kombinatoryka combinatoria f
krawędź arista f
krzywa curva f
krzywa Gaussa campana de Gauss f
krzywa stożkowa sección cónica f
kula esfera f
kwadrat cuadrado m
kwadryka cuádrica f
lagranżjan lagrangiano m
laplasjan laplaciano m
lemat lema m
liczba número m
liczba całkowita número entero m
liczba dodatnia número positivo m
liczba dwójkowa número binario m
liczba dziesiętna número decimal m
liczba naturalna número natural m
liczba nieparzysta número impar m
liczba niewymierna número irracional m
liczba ósemkowa número octal m
liczba parzysta número par m
liczba pierwsza número primo m
liczba rzeczywista número real m
liczba sprzężona número conjugado m
liczba szesnastkowa número hexadecimal m
liczba urojona número imaginario m
liczba wymierna número racional m
liczba zespolona número complejo m
liczba złożona número compuesto m
licznik numerador m
linia línea f
liniowa niezależność independencia lineal f
liniowa zależność dependencia lineal f
logarytm logaritmo m
logika lógica f
łuk okręgu arco m
macierz matriz f
macierz diagonalna matriz diagonal f
macierz dołączona matriz de adjuntos f, matriz conjugada traspuesta f
macierz hermitowska matriz hermitiana f
macierz jednostkowa matriz unitaria f, matriz identidad f
macierz kwadratowa matriz cuadrada f
macierz nieodwracalna matriz singular f
macierz odwracalna matriz invertible f, matriz regular f
macierz odwrotna matriz inversa f, inversa f
macierz ortogonalna matriz ortogonal f
macierz sprzężona matriz conjugada f
macierz transponowana matriz traspuesta f
macierz trójkątna matriz triangular f
maksimum funckji máximo m
mantysa mantisa f
matematyka matemáticas f lm
matematyka stosowana matemáticas aplicadas f lm
mediana mediana f
mianownik denominador m
miara magnitud f
miejsce dziesiętne, miejsce po przecinku decimal m
miejsce zerowe raíz f, cero m
mimośród, ekscentryczność excentricidad f
minimum funckji mínimo m
mnożenie producto m
najmniejsza wspólna wielokrotność mínimo común múltiplo m
najmniejszy wspólny mianownik mínimo común denominador m
największy wspólny dzielnik máximo común divisor m
nieparzysty impar
nierówność desigualdad f, inecuación f
nieskończenie mały infinitesimal
nieskończoność infinito m
niewiadoma incógnita f
niezależność independencia f
nomogram ábaco m, nomograma m
notacja naukowa notación científica f
objętość volumen m
obraz imagen f
obwód perímetro m
odchylenie standardowe desviación típica f
odcięta abscisa f
odcinek prostej segmento m
odejmowanie resta f, sustracción f
ognisko foco m
ogniskowa distancia focal f
okrąg circunferencia f
okrąg opisany circunferencia f circunscrita
okrąg wpisany circunferencia f inscrita
okres período m
okresowość funkcji periodicidad f
operator operador m
operator różniczkowy operador diferencial m
ortocentrum ortocentro m
ortogonalność, ortogonalny ortogonalidad f, ortogonal
ortonormalność, ortonormalny ortonormalidad f, ortonormal
ostrosłup pirámide f
eje m
oś odciętych eje de abscisas m
oś rzędnych eje de ordenadas m
oś symetrii eje de simetría m
oś współrzędnych eje de coordenadas m
ośmiokąt, ośmiobok, oktogon octógono m
ośmiościan foremny, oktaedr octaedro m
parabola parábola f
paraboloida paraboloide m
parametr parámetro m
parametryzacja parametrización f
parzystość funkcji paridad f
parzysty par
permutacja permutación f
pierścień anillo m
pierwiastek raíz f
pierwiastek kwadratowy raíz cuadrada f
pierwiastek sześcienny raíz cúbica f
pięciobok, pięciokąt pentágono m
płaszczyzna plano m, superficie f plana
pochodna derivada f
pochodna cząstkowa derivada parcial f
początek układu współrzędnych origen de coordenadas m
podstawa figury geometrycznej base f
podzbiór subconjunto m
pole campo m
pole (powierzchni) área f
pole skalarne campo escalar m
pole tensorowe campo tensorial m
pole wektorowe campo vectorial m
postać iloczynowa forma desarrollada f
postać kanoniczna forma canónica f
postulat postulado m
potęga potencia f
powierzchnia superficie f
powinowactwo afinidad f
półoś semieje m
półoś mała semieje m menor
półoś wielka semieje m mayor
prawdopodobieństwo probabilidad f
procent porcentaje m, por ciento
promień radio m
promil por mil
proporcjonalny proporcional
prosta recta f
prostokąt rectángulo m
prostopadłościan ortoedro m
prostopadły perpendicular
przecinek dziesiętny coma decimal f
przeciwdziedzina recorrido m
przeciwprostokątna hipotenusa f
przedział intervalo m
przedział otwarty / zamknięty intervalo m abierto / cerrado
przekątna diagonal f
przekształcenie transformación f
przekształcenie afiniczne transformación afín f
przekształcenie liniowe transformación lineal f
przemienność conmutatividad f
przybliżenie aproximación f
przyprostokątna cateto m
przyprostokątna naprzeciwległa cateto m opuesto
przyprostokątna przystająca cateto m adyacente
punkt punto m
punkt nieciągłości discontinuidad f
punkt odniesienia punto de referencia m
punkt przecięcia intersección f
punkt przegięcia punto de inflexión m
punkt skupienia punto de acumulación m
rachunek całkowy cálculo integral m
rachunek różniczkowy cálculo diferencial m
rachunek różniczkowy / całkowy cálculo infinitesimal m
radian radián m
reguła regla f
reguła de l'Hospitala regla de l'Hôpital f
relacja relación f
reszta dzielenia resto m
retrakt retracto m
romb rombo m
romboid romboide m
rotacja, wirowość rotacional m, rotor m
rozbieżność divergencia f
rozkład macierzy factorización f de una matriz
rozkład na czynniki factorización f
rozkład normalny distribución normal f
rozkład prawdopodobieństwa distribución f de probabilidad
rozmiar tamaño m
rozwiązanie solución f
równanie n ecuación f
równanie algebraiczne ecuación algebraica f
równanie całkowe ecuación integral f
równanie funkcyjne ecuación funcional f
równanie kwadratowe ecuación cuadrática f
równanie różniczkowe ecuación diferencial f
równanie różniczkowe cząstkowe ecuación diferencial en derivadas parciales f
równanie różniczkowe zwyczajne ecuación diferencial ordinaria f
równanie sześcienne ecuación cúbica f
równanie wielomianowe ecuación polinómica f
równoległobok paralelogramo m
równoległościan paralelepípedo m
równoległy paralelo
różniczka diferencial m
różniczkowanie derivación f
rząd macierzy rango m
rzędna ordenada f
secans secante f
sieczna secante f
siedmiokąt heptágono m
silnia factorial m
sinus seno m
sinus hiperboliczny seno m hiperbólico
skalar escalar m
składowa wektora componente f de un vector
skracanie simplificación f
sprzeczność contradicción f
stała constante f
statystyka estadística f
steradian estereorradián m
stożek cono m
styczna tangente f
styczność tangencia f
suma szeregu sumatorio m
symbol nieoznaczony indeterminación f
symetralna odcinka mediatriz f
symetria simetría f
symetria nieparzysta simetría impar f
symetria parzysta simetría par f
system dwójkowy sistema binario m
system dziesiętny sistema decimal m
system ósemkowy sistema octal m
system szesnastkowy sistema hexadecimal m
szereg serie f
szereg macierzy fila f
szereg potęgowy serie de potencias f
szereg rozbieżny serie divergente f
szereg zbieżny serie convergente f
szereg zbieżny bezwzględnie serie absolutamente convergente f
sześcian foremny, heksaedr hexaedro m, cubo m
sześciobok, sześciokąt hexágono m
ślad macierzy traza f
średnia media f
średnia arytmetyczna media aritmética f
średnia geometryczna media geométrica f
średnia harmoniczna media armónica f
średnica diámetro m
środek centro m
środek okręgu opisanego circuncentro m
środek okręgu wpisanego (incentrum) incentro m
środkowa trójkąta mediana f
tangens tangente f
tensor tensor m
teoria grup teoría de grupos f
teoria liczb teoría de números f
teoria mnogości teoría de conjuntos f
toroid toroide m
torus toro m
tożsamość identidad f
transformata tranformada f
transformata Fouriera tranformada de Fourier f
transformata Laplace'a tranformada de Laplace f
transformata odwrotna antitranformada f
trapez trapecio m
trapezoid trapezoide m
trójkąt triángulo m
trójkąt ostrokątny triángulo acutángulo m
trójkąt prostokątny triángulo rectángulo m
trójkąt rozwartokątny triángulo obtusángulo m
trójkąt równoboczny triángulo equilátero m
trójkąt równoramienny triángulo isósceles m
trójkąt różnoboczny triángulo escaleno m
trójsieczna kąta trisectriz f
trygonometria trigonometría f
twierdzenie teorema m
twierdzenie Pitagorasa teorema de Pitágoras m
twierdzenie Talesa teorema de Tales m
tworząca generatriz f
układ odniesienia sistema de referencia m
układ równań sistema de ecuaciones m
układ równań oznaczony sistema compatible determinado m
układ równań nieoznaczony sistema compatible indeterminado m
układ równań sprzeczny sistema incompatible m
układ współrzędnych sistema de coordenadas m
układ współrzędnych polarnych sistema de coordenadas polares m
układ współrzędnych kartezyjnych sistema de coordenadas cartesianas m
układ współrzędnych sferycznych sistema de coordenadas esféricas m
układ współrzędnych walcowych sistema de coordenadas cilíndricas m
ułamek fracción f
walec cilindro m
wariancja varianza f
wartość bezwzględna valor absoluto m
wartość oczekiwana valor esperado m
wartość w zerze valor m en el origen
wartość własna valor propio m, autovalor m
wektor vector m
wektor jednostkowy vector unitario m, versor m
wektor własny vector propio m, autovector m
widmo macierzy espectro m
wielokąt, wielobok polígono m
wielokrotność múltiplo m, multiplicidad f
wielomian polinomio m
wielomian charakterystyczny macierzy polinomio característico m
wielościan poliedro m
wierzchołek vértice m
wklęsłość concavidad f
współczynnik coeficiente m
współczynnik kierunkowy prostej pendiente f
wykładnik exponente m
wykres gráfica f
wymiar dimensión f
wypukłość convexidad f
wyrażenie expresión f
wysokość trójkąta altura f
wyznacznik determinante m
wzór fórmula f
zbieżność convergencia f
zbiór conjunto m
zbiór domknięty conjunto cerrado m
zbiór otwarty conjunto abierto m
zbiór pusty conjunto vacío m
zbiór rozmyty conjunto difuso m
zmienna variable f
zmienna losowa variable aleatoria f
zmienna niezależna variable dependiente f
zmienna zależna variable independiente f
znak dodatni/ujemny signo m positivo/negativo