Indeks:Niderlandzki - Podstawowe czasowniki

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
niderlandzki a-z polski a-z
aanbidden, adoreren uwielbiać
aandringen nalegać
antwoorden odpowiadać
beginnen zaczynać (się)
begrijpen rozumieć
bereiken zdobywać
bestellen zamawiać
betalen płacić
betekenen znaczyć
bezitten posiadać
bezoeken odwiedzać
bidden modlić się
bijten gryźć
blaffen szczekać
controleren sprawdzać
dansen tańczyć
danken dziękować
denken myśleć
doen robić
dragen nosić
drinken pić
duwen pchać
eten jeść
gaan iść
gapen, geeuwen ziewać
gek zijn op uwielbiać
genezen leczyć
geven dać
haten nienawidzić
hebben mieć
helpen pomóc
herhalen powtarzać
zich herinneren pamiętać
het eens zijn zgadzać się
horen słyszeć
houden trzymać
houden van lubić, kochać
kennen znać
kijken naar oglądać, patrzeć
koken gotować
komen przychodzić
kopen kupować
krassen drapać
kunnen móc
kussen całować
lachen śmiać się
leiden prowadzić
leren uczyć (się), uczyć (kogoś)
leven żyć
lezen czytać
liefhebben kochać
likken lizać
lopen chodzić
luisteren naar słuchać
maken robić
(op)merken zaznaczać
moeten musieć
nemen brać
onthouden pamiętać
ontmoeten, tegenkomen spotykać
openen otwierać
optellen dodawać
plannen planować
poetsen czyścić
praten over, met rozmawiać o, z
proberen, proeven próbować
reizen podróżować
rennen biegać
roken palić
schreeuwen krzyczeć
schrijven pisać
schudden trząść
slapen spać
sluiten zamykać
spelen bawić się, grać
spellen literować
spreken mówić
springen skakać
staan stać
studeren studiować
tekenen rysować
toegeven przyznawać
toevoegen dodawać
trekken ciągnąć
uitleggen tłumaczyć
uitnodigen zapraszać
vechten walczyć
verdienen zarabiać
vergeten zapominać
verkopen sprzedawać
verlangen wymagać
verleiden kusić
verliezen gubić, przegrywać, tracić
vermijden unikać
vertalen tłumaczyć
verven malować, farbować
verwelkomen witać
vinden znajdywać
voelen czuć
vouwen składać
vragen pytać
wachten czekać
wassen myć się
weigeren odmawiać
werken pracować
weten wiedzieć
willen chcieć
winnen wygrywać
wonen mieszkać
worden stać się
zeilen żeglować
zien widzieć
zijn być
zingen śpiewać
zitten siedzieć
zoeken szukać
zwemmen pływać