Indeks:Włoski - Matematyka

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
polski a-z włoski a-z
algebra algebra ż
algebra liniowa algebra lineare ż
algorytm algoritmo m
analiza matematyczna analisi matematica ż
analiza numeryczna analisi numerica ż
apotema apotema m
aproksymacja approssimazione ż
arcus cosinus arcocoseno m
arcus sinus arcoseno m
arcus tangens arcotangente ż
arytmetyka aritmetica ż
asymptota asintoto m
barycentrum baricentro m
bijekcja biiezione ż
bryła geometryczna solido m
całka integrale m
całka nieoznaczona integrale indefinito m
całka niewłaściwa integrale improprio m
całka oznaczona integrale definito m
całka powierzchniowa integrale di superficie m
całka wielokrotna integrale multiplo m
całkowanie integrazione ż
cięciwa corda ż
cosecans cosecante ż
cosinus coseno m
cotangens cotangente ż
cyfra cifra ż
czworokąt quadrilatero m
długość lunghezza ż
dodawanie addizione ż
dwumian binomio m
dwusieczna kąta bisettrice ż
dywergencja divergenza ż
dzielenie divisione ż
elipsa ellisse ż
elipsoida ellissoide m
faktoryzacja, rozkład na czynniki fattorizzazione ż
figura geometryczna figura geometrica ż
funkcja funzione ż
funkcja ciągła funzione continua ż
funkcja harmoniczna funzione armonica ż
funkcja kwadratowa funzione quadratica ż
funkcja liniowa funzione lineare ż
funkcja monotoniczna funzione monotona ż
funkcja nieparzysta funzione dispari ż
funkcja odwrotna funzione inversa ż
funkcja okresowa funzione periodica ż
funkcja parzysta funzione pari ż
funkcja potęgowa funzione potenza ż
funkcja różnowartościowa ż funzione iniettiva ż
funkcja stała funzione costante ż
funkcja trygonometryczna funzione trigonometrica ż
funkcja wielomianowa funzione polinomiale ż
funkcja wykładnicza funzione esponenziale ż
geometria geometria ż
geometria eliptyczna geometria ellittica ż
geometria euklidesowa geometria euclidea ż
geometria hiperboliczna geometria iperbolica ż
geometria nieeuklidesowa geometria non euclidea ż
geometria sferyczna geometria sferica ż
gradient gradiente m
graf grafo m
graniastosłup prisma m
granica limite m
hiperbola iperbole ż
hiperboloida iperboloide m
iloczyn prodotto m
iloczyn kartezjański prodotto cartesiano m
iloczyn nieskończony prodotto infinito m
iloczyn skalarny prodotto scalare m
iloczyn wektorowy prodotto vettoriale m
iloraz quoziente m
jednokładność, homotetia omotetia ż
jednomian monomio m
jednostka urojona unità immaginaria ż
kąt angolo m
kąt bryłowy angolo solido m
kąt ostry angolo acuto m
kąt prosty angolo retto m
kąt rozwarty angolo ottuso m
koło cerchio m
kombinatoryka combinatoria ż
krawędź spigolo m
krzywa curva ż
kwadrat quadrato m
kwadryka quadrica ż
liczba numero m
liczba całkowita numero intero m
liczba naturalna numero naturale m
liczba nieparzysta numero dispari m
liczba niewymierna numero irrazionale m
liczba parzysta numero pari m
liczba pierwsza numero primo m
liczba rzeczywista numero reale m
liczba urojona numero immaginario m
liczba wymierna numero razionale m
liczba zespolona numero complesso m
logarytm logaritmo m
macierz matrice ż
macierz diagonalna matrice diagonale ż
macierz jednostkowa matrice identità ż, matrice identica ż, matrice unità ż
macierz ortogonalna matrice ortogonale ż
macierz transponowana matrice trasposta ż
macierz trójkątna matrice triangolare ż
matematyka matematica ż
matematyka stosowana matematica applicata ż
mediana mediana ż
miejsce zerowe radice ż
mnożenie moltiplicazione ż
nierówność disuguaglianza ż
nieskończoność infinito m
objętość volume m
obwód perimetro m
odejmowanie sottrazione ż
okrąg cerchio m
okres periodo m
ostrosłup piramide ż
parabola parabola ż
paraboloida paraboloide m
parametr parametro m
permutacja permutazione ż
pierwiastek radice ż, radicale m
pierwiastek kwadratowy radice quadrata ż
pierwiastek sześcienny radice cubica ż
płaszczyzna piano m
pochodna derivata ż
pochodna cząstkowa derivata parziale ż
podstawa figury geometrycznej base ż
pole (powierzchni) area ż
pole skalarne campo scalare m
pole wektorowe campo vettoriale m
potęga potenza ż
powierzchnia superficie ż
prawdopodobieństwo probabilità ż
procent percentuale ż
promień raggio m
promil per mille m
prosta retta ż
prostokąt rettangolo m
prostopadły perpendicolare
przeciwprostokątna ipotenusa ż
przekątna diagonale ż
przemienność commutatività ż
przyprostokątna cateto m
przyprostokątna naprzeciwległa cateto opposto m
przyprostokątna przystająca cateto adiacente m
punkt punto m
punkt nieciągłości punto di discontinuità ż
punkt przegięcia punto di flesso m
punkt skupienia punto di accumulazione m
rachunek całkowy calcolo integrale m
rachunek różniczkowy calcolo differenziale m
radian radiante m
relacja relazione ż
romb rombo m
rozwiązanie soluzione ż
równanie n equazione ż
równanie algebraiczne equazione algebrica ż
równanie całkowe equazione integrale ż
równanie funkcyjne equazione funzionale ż
równanie kwadratowe equazione quadratica ż
równanie różniczkowe equazione differenziale ż
równanie sześcienne equazione cubica ż
równanie wielomianowe equazione polinomiale ż
równoległobok parallelogramma m
równoległościan parallelepipedo m
równoległy parallelo
różniczka differenziale m
różniczkowanie differenziazione ż
secans secante ż
sieczna secante ż
silnia fattoriale m
sinus seno m
skracanie semplificazione ż
stała constante ż
statystyka statistica ż
stożek cono m
styczna tangente ż
styczność tangenza ż
symetria simmetria ż
system dwójkowy sistema binario m
system dziesiętny sistema decimale m
średnia media ż
średnia arytmetyczna media aritmetica ż
średnia geometryczna media geometrica ż
średnia harmoniczna media armonica ż
średnica diametro m
środek centro m
tangens tangente ż
tensor tensore m
teoria grup teoria dei gruppi ż
teoria liczb teoria dei numeri ż
teoria mnogości teoria degli insiemi ż
torus toro m
trapez trapezio m
trapezoid trapezoide m
trójkąt triangolo m
trójkąt ostrokątny triangolo acutangolo m
trójkąt prostokątny triangolo rettangolo m
trójkąt rozwartokątny triangolo ottusangolo m
trójkąt równoboczny triangolo equilatero m
trójkąt równoramienny triangolo isoscele m
trygonometria trigonometria ż
twierdzenie teorema m
twierdzenie Pitagorasa teorema di Pitagora m
twierdzenie Talesa teorema di Talete m
układ równań sistema di equazioni m
układ współrzędnych sistema di coordinate m
ułamek frazione ż
walec cilindro m
wariancja varianza ż
wartość bezwzględna valore assoluto m
wartość oczekiwana valore atteso m
wektor vettore m
wektor jednostkowy versore m
wielokąt, wielobok poligono m
wielokrotność multiplo m
wielomian polinomio m
wielościan poliedro m
wierzchołek vertice m
wykładnik esponente m
wykres grafico m
wymiar dimensione ż
wyrażenie espressione ż
wyznacznik determinante m
wzór formula ż
zbiór insieme m
zbiór domknięty insieme chiuso m
zbiór otwarty insieme aperto m
zbiór pusty insieme vuoto m
zmienna variabile ż
zmienna losowa variabile casuale ż, variabile aleatoria ż, variabile stocastica ż
zmienna niezależna variabile indipendente ż
zmienna zależna variabile dipendente ż
znak dodatni / ujemny segno m positivo / negativo