Indeks:Rosyjski - Słownictwo gramatyczne

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

słownictwo gramatyczne

polski a-z → rosyjski →
fonem m

фонема
spółgłoska ż

согласный (звук)
samogłoska ż

гласный (звук)
dyftong m

дифто́нг
tryftong m

трифто́нг
sylaba ż

слог
morfem m

морфема
temat m

основа
końcówka ż

окончание
rdzeń m

корень
przedrostek m

приста́вка
przyrostek m

суффикс
wyraz m

слово
leksem m

лексема
część mowy ż

часть речи
czasownik m

глагол
rzeczownik m

(имя) существительное
przymiotnik m

(имя) прилагательное
przysłówek m

наречие
zaimek m

местоимение
przyimek m

предлог
liczebnik m

(имя) числительное
imiesłów m

причастие
spójnik m

союз
wykrzyknik m

междометие
partykuła ż

частица
liczba ż

число
liczba pojedyncza ż

единственное число
liczba mnoga ż

множественное число
rodzaj m

род
rodzaj męski m

мужской род
rodzaj żeński m

женский род
rodzaj nijaki m

средний род
deklinacja ż

склонение
przypadek m

падеж
mianownik m

именительный падеж
dopełniacz m

родительный падеж
celownik m

дательный падеж
biernik m

винительный падеж
miejscownik m

предложный падеж
wołacz m

звательный падеж
stopień m

степень
stopień wyższy m

сравнительная степень
stopień najwyższy m

превосходная степень
koniugacja ż

спряжение
osoba ż

лицо
bezokolicznik m

инфинити́в
czasownik przechodni m

переходный глагол
czasownik nieprzechodni m

непереходный глагол
tryb m

наклонение
tryb orzekający m

изъявительное наклонение
tryb rozkazujący m

повелительное наклонение
tryb przypuszczający m

сослагательное наклонение
strona ż

зало́г
strona czynna ż

действительный залог
strona bierna ż

страдательный залог
czas m

время
czas teraźniejszy m

настоящее время
czas przyszły m

будущее время
czas przeszły m

прошедшее время
aspekt m

вид
dokonany m

совершенный
niedokonany m

несовершенный
składnia ż

си́нтаксис
zdanie n

предложе́ние
zdanie podrzędne n

придаточное предложение
podmiot m

подлежащее
orzeczenie n

сказуемое
dopełnienie n

объект
okolicznik m

обстоятельство
przydawka ż

определение
wyraz modalny m

модальное слово