Przejdź do zawartości

Indeks:Hiszpański - Słownictwo gramatyczne

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

Słownictwo gramatyczne

[edytuj]
hiszpański a-z → polski a-z →
sustantivo abstracto rzeczownik abstrakcyjny
voz activa strona czynna
adjetivo przymiotnik
adverbio przysłówek
adverbial przysłówkowy
aspecto aspekt
adjetivo calificativo przymiotnik określający
verbo auxiliar czasownik posiłkowy
forma básica forma podstawowa
cláusula człon
oración condicional zdanie warunkowe
conjunción spójnik, koniunkcja
oración declarativa zdanie oznajmujące
oración subordinada relativa zdanie podrzędne względne
artículo determinado rodzajnik określony
determinante określnik
complemento de objeto directo dopełnienie bliższe
oración exclamativa zdanie wykrzyknikowe
género rodzaj
modo imperativo tryb rozkazyjący
oración imperativa zdanie rozkazujące
sustantivo inanimado rzeczownik nieożywiony
verbo incoativo czasownik inchoatywny
artículo indefinido rodzajnik nieokreślony
complemento de objeto indirecto dopełnienie dalsze
habla indirecta mowa zależna
infinitivo bezokolicznik
interjección wykrzyknik
pronombre interrogativo zaimek pytający
oración interrogativa zdanie pytające
verbo intransitivo czasownik nieprzechodni
verbo irregular czasownik nieregularny
modal modalny
modo tryb
negativo przeczący
(nombre) sustantivo rzeczownik
número liczba
complemento dopełnienie
onomatopeya onomatopeja
participio imiesłów
partícula partykuła
voz pasiva strona bierna
aspecto perfectivo aspekt dokonany
pronombre personal zaimek osobowy
adjetivo posesivo przymiotnik dzierżawczy
pronombre posesivo zaimek dzierżawczy
predicado orzeczenie
preposición przyimek
aspecto progresivo ciągły aspekt
pronombre zaimek
nombre propio rzeczownik własny
numeral liczebnik
pronombre reflexivo zaimek zwrotny
oración subordinada zdanie podrzędne
pronombre relativo zaimek względny
singular pojedynczy
sujeto podmiot
(modo) subjuntivo tryb łączący
(nombre) sustantivo rzeczownik
superlativo stopień najwyższy
tiempo czas
verbo transitivo czasownik przechodni
verbo czasownik
verbo defectivo czasownik ułomny
voz strona (czasownika)