Indeks:Rosyjski - Liczebniki

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Podstawowe liczebniki w języku rosyjskim
liczba liczebnik
główny porządkowy
0 нуль

ноль
нулево́й / нолево́й
1 оди́н
пе́рвый
2 два
второ́й
3 три
тре́тий
4 четы́ре
четвёртый
5 пять
пя́тый
6 шесть
шесто́й
7 семь
седьмо́й
8 во́семь
восьмо́й
9 де́вять
девя́тый
10 де́сять
деся́тый
11 оди́ннадцать
оди́ннадцатый
12 двена́дцать
двена́дцатый
13 трина́дцать
трина́дцатый
14 четы́рнадцать
четы́рнадцатый
15 пятна́дцать
пятна́дцатый
16 шестна́дцать
шестна́дцатый
17 семна́дцать
семна́дцатый
18 восемна́дцать
восемна́дцатый
19 девятна́дцать
девятна́дцатый
20 два́дцать
двадца́тый
21 два́дцать оди́н два́дцать пе́рвый
30 три́дцать
тридца́тый
40 со́рок
сороково́й
50 пятьдеся́т
пятидеся́тый
60 шестьдеся́т
шестидеся́тый
70 се́мьдесят
семидеся́тый
80 во́семьдесят
восьмидеся́тый
90 девяно́сто
девяно́стый
100 сто
со́тый
200 две́сти
двухсо́тый
300 три́ста
трёхсотый
400 четы́реста
четырёхсотый
500 пятьсо́т
пятисо́тый
600 шестьсо́т
шестисо́тый
700 семьсо́т
cемисо́тый
800 восемьсо́т
восьмисо́тый
900 девятьсо́т
девятисо́тый
1000 ты́сяча
ты́сячный
1 000 000 миллио́н
миллио́нный