Przejdź do zawartości

Aneks:Język hebrajski - alfabet, transliteracja, wymowa, zapis wyrazów obcych

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

Alfabet hebrajski – informacje podstawowe[edytuj]

Alfabet hebrajski wywodzi się ze starożytnego alfabetu języka fenickiego. Alfabet hebrajski nie rozróżnia dużych i małych liter, zarówno w piśmie drukowanym, jak i odręcznym. Liter się nie łączy.

Alfabet hebrajski nie zawiera liter na oznaczenie samogłosek, które domyślnie nie są zapisywane. Są zaznaczane w tekście za pomocą znaków diakrytycznych jedynie wtedy, gdy autor chce wyraźnie wskazać sposób odczytania wyrazu. Domyślnie zwokalizowane jest Pismo Święte i książki dla dzieci. W pisanym bez samogłosek tekście zaznaczane są tylko samogłoski o i u (za pomocą litery waw) oraz i (za pomocą jod). Np. בוטניקה – botanika (botanika).

Alfabet składa się z 22 znaków spółgłoskowych.

Niektóre litery mają taką samą wymowę (w tekście niewokalizowanym brak będzie kropek):

כּ / ק – k

כ / ח – ch

שׂ / ס – s

ת / ט – t

ו / ב – w

Pięć liter ma formy końcowe (sofit), czyli zmieniają wygląd, gdy znajdują się na końcu wyrazu:

ך → כ

ם → מ

ן → נ

ף → פ

ץ → צ

W wypadku kilku znaków, mających dwa sposoby odczytu, w tekście wokalizowanym stosuje się kropkę w środku dla wskazania wymowy zwartej (a nie szczelinowej), względnie kropkę z lewej bądź prawej strony dla wskazania wymowy zębowej lub dziąsłowej:

בּ = b, ב = w

כּ = k, כ = ch

פּ = p, פ = f

שׂ = s, שׁ = sz

Alfabet i transliteracja[edytuj]

Porządek alfabetu hebrajskiego jest inny niż porządek alfabetu łacińskiego. Pierwszą literą jest alef א, a ostatnią – taw ת. Poniższy spis należy czytać kolumnami od góry do dołu.

 • א alef = ∅ (litera niema)
 • ב bet = b, wet = w
 • ג gimel = g
 • ד dalet = d
 • ה hej = h, (na końcu wyrazu) a, e
 • ו waw = w, o, u
 • ז zajin = z
 • ח chet = ch
 • ט tet = t
 • י jod = j, i
 • כ kaf = k, chaf = ch
 • ך chaf końcowe = ch
 • ל lamed = l
 • מ mem = m
 • ם mem końcowe = m
 • נ nun = n
 • ן nun końcowe = n
 • ס samech = s
 • ע ajin = ∅ (litera niema)
 • פ fej = f, pej = p
 • ף fej końcowe = f
 • צ cadi = c
 • ץ cadi końcowe = c
 • ק kof = k
 • ר resz = r
 • ש sz = szin, s = sin
 • ת taw = t

W alfabecie hebrajskim istnieje też możliwość zapisu głosek odpowiadających polskim cz, , ż. Uzyskuje się je przez dodanie do liter cadi צ, gimel ג i zajin ז znaku zwanego geresz lub czupczik, wyglądającego jak apostrof.

cz – צ׳

– ג׳

ż – ז׳

Zapis wyrazów pochodzenia obcego alfabetem hebrajskim[edytuj]

Aby zapisać słowo obcego pochodzenia przy pomocy alfabetu hebrajskiego, przyjmuje się następującą transliterację:

o, u → ו (waw)

i, j → י (jod)

t → ט (tet)

s → ס (samech)

k → ק (kof)

b, w → ב (bet)

Pozostałe głoski zastępuje się według tabeli transliteracji.

Przykład: telewizjaטלביזיה; komunizmקומוניזם

Warto zauważyć, że w wypadku wyrazów obcych zapisanych po hebrajsku nie stosuje się – w celu podkreślenia niehebrajskiego pochodzenia wyrazu – form końcowych liter כ, מ, נ, פ, צ. Wyjątek od tej zasady stanowią wyrazy obce oficjalnie zapożyczone do języka.

Wymowa hebrajska[edytuj]

Wymowa współczesnego języka hebrajskiego jest bardzo zbliżona do wymowy języków europejskich. Od wymowy języka polskiego hebrajski odróżnia charczące ch (zapisywane przez chaf כ i chet ח), bardzo słabe, często prawie niesłyszalne h (zapisywane przez hej ה), francuskie r (resz ר) i brak głoski ł.