ఐక్యరాజ్యసమితి

From Wikisłownik
Jump to navigation Jump to search

ఐక్యరాజ్యసమితి (język telugu)[edit]

transliteration:
pronunciation:
definitions:

rzeczownik, nazwa własna

(1.1) polit. Organizacja Narodów Zjednoczonych
inflection:
examples:
syntax:
collocations:
synonyms:
antonyms:
hypernyms:
hyponyms:
holonyms:
meronyms:
related terms:
idioms:
etymology:
notes:
sources:
Hasło zaimportowane automatycznie – nie zostało zweryfikowane w papierowych słownikach lub wiarygodnych słownikach online. Jeśli znasz telugu, kliknij na Edytuj, dokonaj ewentualnych korekt i usuń niniejszy komunikat. Dziękujemy! Listę innych niesprawdzonych haseł w tym języku można znaleźć pod tym linkiem.