Wikisłownikarz:Ashaio/brudnopis2

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

brudnopisbrudnopis3brudnopis4A
abdo, abdere abdico, abdicareabdico, abdicere

abduco, abducere absum, abesse aborior, aboriri

absolvo, absolvere adduco, adducere adsum|, adesse

adficio, adficere adoro, adorare advenio, advenire

advoco, advocare affecto, affectareafficio, afficere

affirmo, affirmare ago, agere ambulo, ambulare

amputo, amputare amo, amare appello, appellare

appello, appellere arbitro, arbitrarearchitector, architectari

aspergo, aspergere attingo, attingereaudio, audire

augeo, augere

B basio, basiare bello, bellare benedico, benedicere

bibo, bibere

C calculo, calcularecano, canerecapio, capere cingo, cingere clamo, clamare cogito, cogitare cognosco, cognoscerecommendo, commendarecommitto, committerecomputo, computareconfirmo, confirmarecontendo, contenderecontineo, continereconvenio, convenire cubo, cubare curo, curarecurro, currere

D do, daredeficio, deficeredelecto, delectaredelibero, deliberaredeputo, deputaredesidero, desideraredestruo, destrueredico, dicaredico, dicerediffero, differrediligo, diligeredisco, disceredisputo, disputaredivido, divideredoceo, doceredubito, dubitareduco, ducere

E edo, edereeffemino, effeminareefficio, efficereeicio, eicereeo, ireequito, equitareevoco, evocareexcommunico, excommunicareexeo, exire

F fabrico, fabricarefacio, facerefigo, figerefinio, finirefio, fierifirmo, firmarefugio, fugerefugo, fugarefugito ? ■

G gaudeo, gauderegenero, generaregero, gereregratias ago, gratias agere

H habeo, haberehabito, habitare

I impero, imperare importo, importare imputo, imputare incolo, incolere induco, inducereinfero, inferreintellego, intellegere ■ (intelligo, intelligere) ■ interfigo, interfigereintervenio, intervenireinvoco, invocare

L laboro, laborarelato, laterelaudo, laudarelavo, lavarelego, legerelibero, liberareligo, ligareluno, lunare

M maneo, maneremedito, meditarememoro, memoraremergo, mergere <- fluctuat nec mergitur ■ mitto, mitteremoriormoveo, moveremuto, mutare

N navigo, navigarenascor, ? ■ neco, necarenego, negarenescio, nescirenoceo, nocerenomino, nominarenosco, noscere

O obstruo, obstruereobtineo, obtinereoffendo, offendereoffero, offerreoperor,? ■ oro, orareorior, oririorno, ornare

P paco, pacareparvenio, parvenireperdo, perdereperficio, perficerepersuadeo, persuaderepertineo, pertinereperturbo, pertubarepono, ponerepossum, possepraecedo, praecederepraeficio, praeficerepraefigo, praefigerepraesto, praestarepraevenio, praevenire prodeo, prodire profluo, profluereprohibeo, prohibereprovenio, provenireprovoco, provocareputo, putare (?)

Q quaero, quaererequeror, ?

R recipio, recipererecognosco, recognoscerereconcilio, reconciliarerecordor, recordarirecreo, recreare ■ [[recurro], recurrarereduco, reducereredundo, redundareregno, regnarerenovo, renovarerepeto, repetarereputo, reputarerevoco, revocare

S sacrifico, sacrificaresacro, sacraresalvo, salvaresapio, saperesedeo, sedereservio, servireservo, servaresolvo, solverespecere ??? ■ specto, spectaresto, starestruo, strueresubvenio, subveniresuffigo, suffigeresurgo, surgere

T taceo, taceretempto, temptaretendo, tenderetermino, terminaretimeo, timeretraho, traheretranscendo, transcendere transeo, transire transfero, transferretransformo, transformaretransmitto, transmitteretransporto, transportareturbo, turbare

V valeo, valerevanesco, vanescerevario, variareveho, vehere !!!! ■ vendo, venderevenio, venirevergo, vergereverto, vertereveto, vetarevestio, vestirevideo, viderevigilo, vigilarevinco, vincereviso, viserevivo, viverevoco, [[vocare] ■ volo, volarevolo, velle

łaciński a-z polski a-z łaciński a-z polski a-z
sum,esse być . .
. . absum, abesse być nieobecnym
. . adsum, adesse być pomocnym
. . desum, deesse być nieobecnym
. . intersum, interesse uczesniczyć
. . insum, inesse mieścić się, być wewnątrz
. . obsum, obesse być przeciw, szkodzić
. . possum, posse móc
. . praesum, praeesse
. . prosum, prodesse pomagać
do, dare dawać, powierzać . .
eo, ire iść . .
. . abeo, abire odchodzić
. . adeo, adire przychodzić
. . exeo, exire wychodzić
. . pereo, perire ginąć
. . prodeo, prodire wychodzić
. . transeo, transire przemijać
. . veneo, venire iść na sprzedarz
fero, ferre nieść, przynosić . .
. . confero, conferre zestawiać
. . differo, differre różnić się
. . offero, offerre ofiarować
. . reffero, refferre zawiadamiać
. . suffero, sufferre cierpieć, znosić
facio, facere robić, czynić . .
. . afficio, afficere potraktować, zastosować
. . conficio, conficere sporządzić, zgromadzić
. . efficio, efficere wykonać, uzyskać
. . inficio, inficere nasycić, przepoić; skazić
. . interficio, interficere zabić; ograbić
fio, fieri stawać się . .
formo, formare kształtować . .
. . deformo, deformare odkształcać
. . transformo, transformare przekształcać
habere mieć . .
malo, malle woleć . .
mitto, mittere wysyłać . .
. . demitto, demittere strącić, zrzucić
. . emitto, emittere wypuszczać, uwalniać
. . intermitto, intermittere przerwać, przestać; włożyć do środka
. . transmitto, transmittere przenosić, przesyłać
nolo, nolle nie chcieć . .
pono, ponere położyć, umieścić . .
. . depono, deponere złożyć, powierzyć
. . expono, exponere wyłożyć, przedstawiać
. . impono, imponere włożyć, nałożyć
. . praepono, praeponere przedkładać
. . propono, proponere przedstawić, przedłożyć
. . transpono, transponere przekładać
porto, portare nieść . .
. . deporto, deportare wygnać; przewozić
. . exporto, exportare wywozić
. . importo, importare przywozić, sprowadzać
. . transporto, transportare przewozić
recpio, recipere brać, przyjmować . .
video, videre widzieć . .
volo, velle chcieć . .


gr. ἀνήρ, dop. ἀνδρός -- mąż; mężczyzna lm. οἱ ἄνδρες, dop. τῶν ἀνδρῶν

gr. εἶδος, dop. εἴδεος lub εἴδους -- wygląd, kształt lm. τά εἴδεᾰ, dop. τῶν εἰδέων