Moduł:statystyka

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Moduł obsługujący główną tabelkę danych statystycznych na stronie Wikisłownik:Statystyka oraz szablony liczników. Zobacz też: /dane.
local langs = require 'Moduł:statystyka/dane'
local bdate = langs.date or 'bd.'
local LIMIT = 495 -- było: 500

local p = {}

local pagesInCategory = mw.site.stats.pagesInCategory

-- http://lua-users.org/wiki/FormattingNumbers
local function formatNum( num )
	while true do
		num, k = string.gsub( num, "^(-?%d+)(%d%d%d)", '%1 %2' )
		if k == 0 then break end
	end
	
	return num
end

local function traverseIndexes( prop, op, callback )
	local count = 0
	local maxterms = 0
	
	for position, langdata in ipairs( langs ) do
		local langname = langdata[ 1 ]
		local options = langdata[ 2 ] or {}
		local propcount = 0
		
		if position > LIMIT then
			break
		end
		
		if prop == 'terms' then
			propcount = pagesInCategory( langname .. ' (' .. op .. ')', 'pages' )
			
			if not options.x then
				count = count + propcount
			end
		elseif prop == 'meanings' then
			if not op or op == langname then
				local pagecount = pagesInCategory( langname .. ' (indeks)', 'pages' )
				propcount = math.floor( ( options.z or 0 ) * pagecount )
				
				if not op then
					count = count + propcount
				else
					return propcount
				end
			else
				count = 0
			end
		end
		
		if callback then
			local terms = callback{ position, langname, options, propcount }
			
			if terms > maxterms then
				maxterms = terms
			end
		end
	end
	
	return count, maxterms
end

p.WS_STAT = function( frame )
	local tcounter = 0
	local mcounter = 0
	local maxtcount = 0
	
	local langobject = mw.language.new( 'pl' )
	
	local references = {
		[ 'licznikZnaczeń' ] = 'W jednym haśle może być więcej niż jedno znaczenie, są one oznaczane kolejnymi numerami, np. (1.1), (1.2), itd. Statystyki znaczeń są oszacowane na podstawie zrzutu bazy danych z dnia ' .. bdate .. ' (średnia liczba znaczeń na hasło z tego dnia pomnożona jest przez aktualną liczbę haseł). Pozostałe dane w tej tabeli są aktualizowane na bieżąco.',
		[ 'polski język migowy' ] = 'Wyjątkowo liczone są tu tłumaczenia na PJM – znaki migowe nie mają własnych sekcji.',
		[ 'użycie międzynarodowe' ] = 'Znaki i symbole stosowane niezależnie od języka.',
		[ 'znak chiński' ] = 'Wykorzystywane w kilku językach.'
	}
	
	local function makeRow( pos, lang, conf, pagecount )
		local columns = {
			key  = lang,
			lang  = mw.html.create( 'td' ),
			['%'] = mw.html.create( 'td' ),
			hbar  = mw.html.create( 'td' ),
			pcount = mw.html.create( 'td' ),
			mcount = mw.html.create( 'td' ),
			pagecount = pagecount
		}
		
		local langCSS = {
			[ 'background-color' ] = ( pagecount > ( conf.a or 500 ) )
				and 'yellow'
				or conf.n
					and 'silver'
					or nil,
			[ 'white-space' ] = 'nowrap'
		}
		
		local reference = ( conf.r or conf.r2 )
			and mw.html.create( 'small' )
				:wikitext( frame:extensionTag(
					'ref',
					references[ conf.r or conf.r2 ],
					{ name = conf.r or conf.r2 }
				) )
			or ''
		
		columns.lang:attr( 'align', 'center' ):css( langCSS )
			:tag( 'span' ):attr( 'id', 'sort name' ):css( 'display', 'none' )
				:wikitext( ( conf.s or '' ) .. lang ):done()
			:wikitext( '[[:Kategoria:' .. lang .. ' (indeks)|' .. lang .. ']]' )
			:node( conf.r and reference or '' )
			:wikitext(
				' ([[:Kategoria:' .. ( conf.w and langobject:ucfirst( lang ) or 'Język ' .. lang ) .. '|⌘]])' ..
				( conf.p
					and ' ([[:Portal:' .. langobject:ucfirst( lang ) .. '|P]])'
					or ''
				)
			)
			
		columns['%']:attr( 'align', 'right' ):css( 'width', '30px' )
			:tag( 'span' ):attr( 'id', 'sort count' ):css( 'display', 'none' )
			:wikitext( pagecount )
		
		columns.pcount:attr( 'align', 'right' ):css( 'width', '200px' )
			:wikitext( pagecount > 999
				and formatNum( pagecount )
				or pagecount
			)
			:node( conf.r2 and reference or '' )
		
		local mcount = ( conf.z or 0 ) * pagecount
		mcount = math.floor( mcount )
		mcounter = mcounter + mcount
		
		columns.mcount:attr( 'align', 'right' )
			:wikitext( mcount > 999
				and formatNum( mcount )
				or mcount
			)
		
		return columns, pagecount
	end
	
	local header = mw.html.create( 'tr' )
	
	header:tag( 'th' ):css{
			[ 'text-align' ] = 'center',
			[ 'width' ]   = '10%'
		}:wikitext( 'język' )
	header:tag( 'th' ):css( 'border-right-style', 'hidden' )
	header:tag( 'th' ):addClass( 'unsortable' ):css( 'width', '66%' )
		:wikitext( 'licznik haseł' )
	header:tag( 'th' ):css{
			[ 'width' ]       = '10%',
			[ 'white-space' ]    = 'nowrap',
			[ 'border-left-style' ] = 'hidden'
		}
	header:tag( 'th' ):css{
			[ 'white-space' ] = 'nowrap',
			[ 'width' ]    = '10%'
		}:wikitext( 'licznik znaczeń' )
		:tag( 'small' ):wikitext(
			frame:extensionTag( 'ref', references[ 'licznikZnaczeń' ], { name = 'licznikZnaczeń' } )
		)
	
	local contents = mw.html.create( '' )
	local rows = {}
	
	tcounter, maxtcount = traverseIndexes( 'terms', 'indeks', function( args )
			local columns, terms = makeRow( unpack( args ) )
			table.insert( rows, columns )
			return terms
		end )
	
	table.sort( rows, function( a, b )
			return a.key < b.key
		end )
	
	for k, row in ipairs( rows ) do
		contents:tag( 'tr' )
			:node( row.lang )
			:node( row['%']:tag( 'small' ):wikitext( string.format(
					'%.3f',
					( row.pagecount / tcounter ) * 100 ) .. '%'
				):done() )
			:node( row.hbar:tag( 'div' ):css{
					[ 'width' ] = ( 100 * row.pagecount / maxtcount ) .. '%',
					[ 'background-color' ] = '#36c'
				}
				:wikitext( '&nbsp;' )
				:done() )
			:node( row.pcount )
			:node( row.mcount )
	end
	
	local footer = mw.html.create( 'tr' ):addClass( 'sortbottom' )
	
	footer:tag( 'td' ):attr( 'align', 'right' )
			:tag( 'b' ):wikitext( 'Razem:' )
	footer:tag( 'td' ):attr( 'align', 'right' )
			:tag( 'small' ):wikitext( '100%' )
	footer:tag( 'td' )
	footer:tag( 'td' ):attr( 'align', 'right' )
			:tag( 'b' ):wikitext( formatNum( tcounter ) )
	footer:tag( 'td' ):attr( 'align', 'right' )
			:tag( 'b' ):wikitext( formatNum( mcounter ) )
	
	return mw.html.create( 'table' )
		:addClass( 'wikitable sortable autonumber' )
		:css{
			[ 'margin' ]   = '0',
			[ 'text-align' ] = 'left',
			[ 'width' ]   = '100%'
		}
		:node( header )
		:node( contents )
		:node( footer )
end

p.licznik_hasel = function( frame )
	local lang = frame:getParent().args[ 1 ]
	local name = 'indeks'
	
	if lang then
		return pagesInCategory( lang .. ' (' .. name .. ')', 'pages' )
	else
		return ( traverseIndexes( 'terms', name ) )
	end
end

p.licznik_form_fleksyjnych = function( frame )
	local lang = frame:getParent().args[ 1 ]
	local name = 'formy fleksyjne'
	
	if lang then
		return pagesInCategory( lang .. ' (' .. name .. ')', 'pages' )
	else
		return ( traverseIndexes( 'terms', name ) )
	end
end

p.licznik_znaczen = function( frame )
	local lang = frame:getParent().args[ 1 ]
	return ( traverseIndexes( 'meanings', lang ) )
end

return p